Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 15

SB 11.16.15

siddhesvaranam kapilah
 suparno ’ham patatrinam
prajapatinam dakso ’ham
 pitrnam aham aryama
 
Translation: 
 
I am Lord Kapila among perfected beings and Garuda among birds. I am Daksa among the progenitors of mankind, and I am Aryama among the forefathers.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 14
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 16