Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 14

SB 11.16.14

brahmarsinam bhrgur aham
 rajarsinam aham manuh
devarsinam narado ’ham
 havirdhany asmi dhenusu
 
Translation: 
 
Among saintly brahmanas I am Bhrgu Muni, and I am Manu among saintly kings. I am Narada Muni among saintly demigods, and I am Kamadhenu among cows.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 13
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 15