Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 61, Text 14

We do not have any audio lectures for this sloka. Please help us.

SB 10.61.14

srutah kavir vrso virah
 subahur bhadra ekalah
santir darsah purnamasah
 kalindyah somako ’varah
 
Translation: 
 
Sruta, Kavi, Vrsa, Vira, Subahu, Bhadra, Santi, Darsa and Purnamasa were sons of Kalindi. Her youngest son was Somaka.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 61, Text 13
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 61, Text 15