Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 03-04

Text-03-04

SB 9.23.3-4

sibir varah krmir daksas
 catvarosinaratmajah
vrsadarbhah sudhiras ca
 madrah kekaya atmavan
 
sibes catvara evasams
 titiksos ca rusadrathah
tato homo ’tha sutapa
 balih sutapaso ’bhavat
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The four sons of Usinara were Sibi, Vara, Krmi and Daksa, and from Sibi again came four sons, named Vrsadarbha, Sudhira, Madra and atma-tattva-vit Kekaya. The son of Titiksu was Rusadratha. From Rusadratha came Homa; from Homa, Sutapa; and from Sutapa, Bali.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 02
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 05