Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 02

SB 9.23.2

janamejayas tasya putro
 mahasalo mahamanah
usinaras titiksus ca
 mahamanasa atmajau
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Srñjaya came a son named Janamejaya. From Janamejaya came Mahasala; from Mahasala, Mahamana; and from Mahamana two sons, named Usinara and Titiksu.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 01
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 03-04