Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 10

SB 9.22.10

tato vidurathas tasmat
 sarvabhaumas tato ’bhavat
jayasenas tat-tanayo
 radhiko ’to ’yutayv abhut
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Suratha came a son named Viduratha, from whom Sarvabhauma was born. From Sarvabhauma came Jayasena; from Jayasena, Radhika; and from Radhika, Ayutayu.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 09
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 11