Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 09

SB 9.22.9

tatas ca sahadevo ’bhut
 somapir yac chrutasravah
pariksir anapatyo ’bhut
 suratho nama jahnavah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Jarasandha came a son named Sahadeva; from Sahadeva, Somapi; and from Somapi, Srutasrava. The son of Kuru called Pariksi had no sons, but the son of Kuru called Jahnu had a son named Suratha.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 08
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 10