Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 15, Text 04

SB 9.15.4

jahnos tu purus tasyatha
 balakas catmajo ’jakah
tatah kusah kusasyapi
 kusambus tanayo vasuh
kusanabhas ca catvaro
 gadhir asit kusambujah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Jahnu was Puru, the son of Puru was Balaka, the son of Balaka was Ajaka, and the son of Ajaka was Kusa. Kusa had four sons, named Kusambu, Tanaya, Vasu and Kusanabha. The son of Kusambu was Gadhi.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 15, Text 02-03
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 15, Text 05-06