Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 22

SB 9.13.22

sucis tu tanayas tasmat
 sanadvajah suto ’bhavat
urjaketuh sanadvajad
 ajo ’tha purujit sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Satadyumna was named Suci. From Suci, Sanadvaja was born, and from Sanadvaja came a son named Urjaketu. The son of Urjaketu was Aja, and the son of Aja was Purujit.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 20-21
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 24