Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 20-21

Text-20-21

SB 9.13.20-21

krtadhvajat kesidhvajah
 khandikyas tu mitadhvajat
krtadhvaja-suto rajann
 atma-vidya-visaradah
 
khandikyah karma-tattva-jño
 bhitah kesidhvajad drutah
bhanumams tasya putro ’bhuc
 chatadyumnas tu tat-sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
O Maharaja Pariksit, the son of Krtadhvaja was Kesidhvaja, and the son of Mitadhvaja was Khandikya. The son of Krtadhvaja was expert in spiritual knowledge, and the son of Mitadhvaja was expert in Vedic ritualistic ceremonies. Khandikya fled in fear of Kesidhvaja. The son of Kesidhvaja was Bhanuman, and the son of Bhanuman was Satadyumna.

 

Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 19
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 22