Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 14

SB 9.12.14

tasmac chakyo ’tha suddhodo
 langalas tat-sutah smrtah
tatah prasenajit tasmat
 ksudrako bhavita tatah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Sañjaya will come Sakya, from Sakya will come Suddhoda, and from Suddhoda will come Langala. From Langala will come Prasenajit, and from Prasenajit, Ksudraka.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 13
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 15