Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 13

SB 9.12.13

brhadrajas tu tasyapi
 barhis tasmat krtañjayah
ranañjayas tasya sutah
 sañjayo bhavita tatah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Amitrajit will come a son named Brhadraja, from Brhadraja will come Barhi, and from Barhi will come Krtañjaya. The son of Krtañjaya will be known as Ranañjaya, and from him will come a son named Sañjaya.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 12
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 14