Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 08

SB 9.12.8

tatah prasenajit tasmat
 taksako bhavita punah
tato brhadbalo yas tu
 pitra te samare hatah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Visvabahu came a son named Prasenajit, from Prasenajit came Taksaka, and from Taksaka came Brhadbala, who was killed in a fight by your father.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 07
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 09