Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 07

SB 9.12.7

tasmat prasusrutas tasya
 sandhis tasyapy amarsanah
mahasvams tat-sutas tasmad
 visvabahur ajayata
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Maru was born a son named Prasusruta, from Prasusruta came Sandhi, from Sandhi came Amarsana, and from Amarsana a son named Mahasvan. From Mahasvan, Visvabahu took his birth.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 12, Text 08