Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 27

SB 8.13.27

bhavita rudra-savarni
 rajan dvadasamo manuh
devavan upadevas ca
 devasresthadayah sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
O King, the twelfth Manu will be named Rudra-savarni. Devavan, Upadeva and Devasrestha will be among his sons.
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 26
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 28