Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 11, Text 40

SB 12.11.40

rtur varca bharadvajah
 parjanyah senajit tatha
visva airavatas caiva
 tapasyakhyam nayanty ami
 
Translation: 
 
Rtu as the Yaksa, Varca as the Raksasa, Bharadvaja as the sage, Parjanya as the sun-god, Senajit as the Apsara, Visva as the Gandharva and Airavata as the Naga rule the month known as Tapasya.
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 11, Text 39
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 11, Text 41