Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 13

SB 12.1.13

suyasa bhavita tasya
 sangatah suyasah-sutah
salisukas tatas tasya
 somasarma bhavisyati
satadhanva tatas tasya
 bhavita tad-brhadrathah
 
Translation: 
 
Asokavardhana will be followed by Suyasa, whose son will be Sangata. His son will be Salisuka, Salisuka’s son will be Somasarma, and Somasarma’s son will be Satadhanva. His son will be known as Brhadratha.
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 12
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 14