Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 05

SB 12.1.5

vidhisarah sutas tasya-
 jatasatrur bhavisyati
darbhakas tat-suto bhavi
 darbhakasyajayah smrtah
 
Translation: 
 
The son of Ksetrajña will be Vidhisara, and his son will be Ajatasatru. Ajatasatru will have a son named Darbhaka, and his son will be Ajaya.
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 04
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 01, Text 06-08