Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 05

SB 11.27.5

etat kamala-patraksa
 karma-bandha-vimocanam
bhaktaya canuraktaya
 bruhi visvesvaresvara
 
Translation: 
 
O lotus-eyed one, O Supreme Lord of all lords of the universe, please explain to Your devoted servant this means of liberation from the bondage of work.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 03-04
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 06