Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 23, Text 33

SB 11.23.33

tam vai pravayasam bhiksum
 avadhutam asaj-janah
drstva paryabhavan bhadra
 bahvibhih paribhutibhih
 
Translation: 
 
O kind Uddhava, seeing him as an old, dirty beggar, rowdy persons would dishonor him with many insults.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 23, Text 32
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 23, Text 34