Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 22, Text 47

SB 11.22.47

niseka-garbha-janmani
 balya-kaumara-yauvanam
vayo-madhyam jara mrtyur
 ity avasthas tanor nava
 
Translation: 
 
Impregnation, gestation, birth, infancy, childhood, youth, middle age, old age and death are the nine ages of the body.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 22, Text 46
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 22, Text 48