Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 18

SB 11.16.18

uccaihsravas turanganam
 dhatunam asmi kañcanam
yamah samyamatam caham
 sarpanam asmi vasukih
 
Translation: 
 
Among horses I am Uccaihsrava, and I am gold among metals. I am Yamaraja among those who suppress and punish, and among serpents I am Vasuki.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 17
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 19