Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 72, Text 13

We do not have any audio lectures for this sloka. Please help us.

SB 10.72.13

sahadevam daksinasyam
 adisat saha srñjayaih
disi praticyam nakulam
 udicyam savyasacinam
pracyam vrkodaram matsyaih
 kekayaih saha madrakaih
 
Translation: 
 
He sent Sahadeva to the south with the Srñjayas, Nakula to the west with the Matsyas, Arjuna to the north with the Kekayas, and Bhima to the east with the Madrakas.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 72, Text 12
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 72, Text 14