Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 68, Text 44

SB 10.68.44

rama ramakhiladhara
 prabhavam na vidama te
mudhanam nah ku-buddhinam
 ksantum arhasy atikramam
 
Translation: 
 
[The Kauravas said:] O Rama, Rama, foundation of everything! We know nothing of Your power. Please excuse our offense, for we are ignorant and misguided.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 68, Text 42-43
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 68, Text 45