Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 52, Text 07

SB 10.52.7

vilokya vega-rabhasam
 ripu-sainyasya madhavau
manusya-cestam apannau
 rajan dudruvatur drutam
 
Translation: 
 
O King, seeing the fierce waves of the enemy’s army, the two Madhavas, imitating human behavior, ran swiftly away.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 52, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 52, Text 08