Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 17, Text 01

SB 10.17.1

sri-rajovaca
nagalayam ramanakam
 katham tatyaja kaliyah
krtam kim va suparnasya
 tenaikenasamanjasam
 
Translation: 
 
[Having thus heard how Lord Krsna chastised Kaliya,] King Pariksit inquired: Why did Kaliya leave Ramanaka Island, the abode of the serpents, and why did Garuda become so antagonistic toward him alone?
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 17, Text 04