Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 23

SB 9.23.23

durmado bhadrasenasya
 dhanakah krtaviryasuh
krtagnih krtavarma ca
 krtauja dhanakatmajah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The sons of Bhadrasena were known as Durmada and Dhanaka. Dhanaka was the father of Krtavirya and also of Krtagni, Krtavarma and Krtauja.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 22
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 24