Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 15

SB 9.23.15

arabdhas tasya gandharas
 tasya dharmas tato dhrtah
dhrtasya durmadas tasmat
 pracetah pracetasah satam
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Setu was Arabdha, Arabdha’s son was Gandhara, and Gandhara’s son was Dharma. Dharma’s son was Dhrta, Dhrta’s son was Durmada, and Durmada’s son was Praceta, who had one hundred sons.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 14
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 23, Text 16