Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 07

SB 9.22.7

brhadrathat kusagro ’bhud
 rsabhas tasya tat-sutah
jajñe satyahito ’patyam
 puspavams tat-suto jahuh
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Brhadratha, Kusagra was born; from Kusagra, Rsabha; and from Rsabha, Satyahita. The son of Satyahita was Puspavan, and the son of Puspavan was Jahu.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 22, Text 08