Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 21, Text 23

SB 9.21.23

tat-suto visadas tasya
 syenajit samajayata
rucirasvo drdhahanuh
 kasyo vatsas ca tat-sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Jayadratha was Visada, and his son was Syenajit. The sons of Syenajit were Rucirasva, Drdhahanu, Kasya and Vatsa.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 21, Text 22
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 21, Text 24