Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 03

SB 9.20.3

tasya sudyur abhut putras
 tasmad bahugavas tatah
samyatis tasyahamyati
 raudrasvas tat-sutah smrtah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Carupada was Sudyu, and the son of Sudyu was Bahugava. Bahugava’s son was Samyati. From Samyati came a son named Ahamyati, from whom Raudrasva was born.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 02
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 04-05