Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 33

SB 9.18.33

yadum ca turvasum caiva
 devayani vyajayata
druhyum canum ca purum ca
 sarmistha varsaparvani
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Devayani gave birth to Yadu and Turvasu, and Sarmistha gave birth to Druhyu, Anu and Puru.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 32
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 34