Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 17

SB 9.18.17

evam-vidhaih suparusaih
 ksiptvacarya-sutam satim
sarmistha praksipat kupe
 vasas cadaya manyuna
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Using such unkind words, Sarmistha rebuked Devayani, the daughter of Sukracarya. In anger, she took away Devayani’s garments and threw Devayani into a well.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 16
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 18