Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 01

SB 9.18.1

sri-suka uvaca
yatir yayatih samyatir
 ayatir viyatih krtih
sad ime nahusasyasann
 indriyaniva dehinah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Sukadeva Gosvami said: O King Pariksit, as the embodied soul has six senses, King Nahusa had six sons, named Yati, Yayati, Samyati, Ayati, Viyati and Krti.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 18, Text 02