Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 16

SB 9.17.16

kusat pratih ksatravrddhat
 sañjayas tat-suto jayah
tatah krtah krtasyapi
 jajñe haryabalo nrpah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Kusa, the grandson of Ksatravrddha, was born a son named Prati. The son of Prati was Sañjaya, and the son of Sañjaya was Jaya. From Jaya, Krta was born, and from Krta, King Haryabala.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 15
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 17