Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 05

SB 9.17.5

tat-putrah ketuman asya
 jajñe bhimarathas tatah
divodaso dyumams tasmat
 pratardana iti smrtah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Dhanvantari was Ketuman, and his son was Bhimaratha. The son of Bhimaratha was Divodasa, and the son of Divodasa was Dyuman, also known as Pratardana.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 04
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 17, Text 06