Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 16

SB 9.13.16

maroh pratipakas tasmaj
 jatah krtaratho yatah
devamidhas tasya putro
 visruto ’tha mahadhrtih
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Maru was Pratipaka, and the son of Pratipaka was Krtaratha. From Krtaratha came Devamidha; from Devamidha, Visruta; and from Visruta, Mahadhrti.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 15
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 17