Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 14

SB 9.13.14

tasmad udavasus tasya
 putro ’bhun nandivardhanah
tatah suketus tasyapi
 devarato mahipate
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
O King Pariksit, from Mithila came a son named Udavasu; from Udavasu, Nandivardhana; from Nandivardhana, Suketu; and from Suketu, Devarata.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 13
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 13, Text 15