Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 41

SB 9.9.41

tato dasarathas tasmat
 putra aidavidis tatah
raja visvasaho yasya
 khatvangas cakravarty abhut
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
From Balika came a son named Dasaratha, from Dasaratha came a son named Aidavidi, and from Aidavidi came King Visvasaha. The son of King Visvasaha was the famous Maharaja Khatvanga.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 40
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 42