Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 18

SB 9.9.18

tatah sudasas tat-putro
 damayanti-patir nrpah
ahur mitrasaham yam vai
 kalmasanghrim uta kvacit
vasistha-sapad rakso ’bhud
 anapatyah sva-karmana
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Sarvakama had a son named Sudasa, whose son, known as Saudasa, was the husband of Damayanti. Saudasa is sometimes known as Mitrasaha or Kalmasapada. Because of his own misdeed, Mitrasaha was sonless and was cursed by Vasistha to become a man-eater [Raksasa].
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 16-17
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 09, Text 19