Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 07, Text 04

SB 9.7.4

trasaddasyuh paurukutso
 yo ’naranyasya deha-krt
haryasvas tat-sutas tasmat
 praruno ’tha tribandhanah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Purukutsa was Trasaddasyu, who was the father of Anaranya. Anaranya’s son was Haryasva, the father of Praruna. Praruna was the father of Tribandhana.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 07, Text 03
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 07, Text 05-06