Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 06, Text 01

SB 9.6.1

sri-suka uvaca
virupah ketumañ chambhur
 ambarisa-sutas trayah
virupat prsadasvo ’bhut
 tat-putras tu rathitarah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Sukadeva Gosvami said: O Maharaja Pariksit, Ambarisa had three sons, named Virupa, Ketuman and Sambhu. From Virupa came a son named Prsadasva, and from Prsadasva came a son named Rathitara.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 06, Text 02