Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 34

SB 9.2.34

hemacandrah sutas tasya
 dhumraksas tasya catmajah
tat-putrat samyamad asit
 krsasvah saha-devajah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Visala was known as Hemacandra, his son was Dhumraksa, and his son was Samyama, whose sons were Devaja and Krsasva.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 33
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 35-36