Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 29

SB 9.2.29

maruttasya damah putras
 tasyasid rajyavardhanah
sudhrtis tat-suto jajñe
 saudhrteyo narah sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Marutta’s son was Dama, Dama’s son was Rajyavardhana, Rajyavardhana’s son was Sudhrti, and his son was Nara.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 28
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 02, Text 30