Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 21

SB 8.13.21

dasamo brahma-savarnir
 upasloka-suto manuh
tat-suta bhurisenadya
 havismat pramukha dvijah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The son of Upasloka known as Brahma-savarni will be the tenth Manu. Bhurisena will be among his sons, and the brahmanas headed by Havisman will be the seven sages.
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 20
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 22