Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 05

SB 8.13.5

kasyapo ’trir vasisthas ca
 visvamitro ’tha gautamah
jamadagnir bharadvaja
 iti saptarsayah smrtah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Kasyapa, Atri, Vasistha, Visvamitra, Gautama, Jamadagni and Bharadvaja are known as the seven sages.
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 04
Srimad Bhagavatam Canto 08, Chapter 13, Text 06