Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 26, Text 07

SB 5.26.7

tatra haike narakan eka-vimsatim ganayanti atha tams te rajan nama-rupa-laksanato ’nukramisyamas tamisro ’ndhatamisro rauravo maharauravah kumbhipakah kalasutram asipatravanam sukaramukham andhakupah krmibhojanah sandamsas taptasurmir vajrakantaka-salmali vaitarani puyodah pranarodho visasanam lalabhaksah sarameyadanam avicir ayahpanam iti; kiñca ksarakardamo raksogana-bhojanah sulaproto dandasuko ’vata-nirodhanah paryavartanah sucimukham ity asta-vimsatir naraka vividha-yatana-bhumayah.
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Some authorities say that there is a total of twenty-one hellish planets, and some say twenty-eight. My dear King, I shall outline all of them according to their names, forms and symptoms. The names of the different hells are as follows: Tamisra, Andhatamisra, Raurava, Maharaurava, Kumbhipaka, Kalasutra, Asipatravana, Sukaramukha, Andhakupa, Krmibhojana, Sandamsa, Taptasurmi, Vajrakantaka-salmali, Vaitarani, Puyoda, Pranarodha, Visasana, Lalabhaksa, Sarameyadana, Avici, Ayahpana, Ksarakardama, Raksogana-bhojana, Sulaprota, Dandasuka, Avata-nirodhana, Paryavartana and Sucimukha. All these planets are meant for punishing the living entities.
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 26, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 26, Text 08