Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 15, Text 14-15

Text-14-15

SB 5.15.14-15

gayad gayantyam citrarathah sugatir avarodhana iti trayah putra babhuvus citrarathad urnayam samrad ajanista;
tata utkalayam maricir maricer bindumatyam bindum anudapadyata tasmat saraghayam madhur namabhavan
madhoh sumanasi viravratas tato bhojayam manthu-pramanthu jajñate manthoh satyayam bhauvanas tato
dusanayam tvastajanista tvastur virocanayam virajo virajasya satajit-pravaram putra-satam kanya ca visucyam kila jatam.
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
In the womb of Gayanti, Maharaja Gaya begot three sons, named Citraratha, Sugati and Avarodhana. In the womb of his wife Urna, Citraratha begot a son named Samrat. The wife of Samrat was Utkala, and in her womb Samrat begot a son named Marici. In the womb of his wife Bindumati, Marici begot a son named Bindu. In the womb of his wife Saragha, Bindu begot a son named Madhu. In the womb of his wife named Sumana, Madhu begot a son named Viravrata. In the womb of his wife Bhoja, Viravrata begot two sons named Manthu and Pramanthu. In the womb of his wife Satya, Manthu begot a son named Bhauvana, and in the womb of his wife Dusana, Bhauvana begot a son named Tvasta. In the womb of his wife Virocana, Tvasta begot a son named Viraja. The wife of Viraja was Visuci, and in her womb Viraja begot one hundred sons and one daughter. Of all these sons, the son named Satajit was predominant.

 

Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 15, Text 13
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 15, Text 16