Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 02, Text 19

SB 5.2.19

tasyam u ha va atmajan sa raja-vara agnidhro nabhi-kimpurusa-harivarselavrta-ramyaka-hiranmaya-kuru-bhadrasva-ketumala-samjñan nava putran ajanayat.
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
In the womb of Purvacitti, Maharaja Agnidhra, the best of kings, begot nine sons, named Nabhi, Kimpurusa, Harivarsa, Ilavrta, Ramyaka, Hiranmaya, Kuru, Bhadrasva and Ketumala.
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 02, Text 18
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 02, Text 20