Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 24, Text 08

SB 4.24.8

havirdhanad dhavirdhani
 vidurasuta sat sutan
barhisadam gayam suklam
 krsnam satyam jitavratam
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Havirdhana, the son of Maharaja Antardhana, had a wife named Havirdhani, who gave birth to six sons, named Barhisat, Gaya, Sukla, Krsna, Satya and Jitavrata.
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 24, Text 07
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 24, Text 09